W ciągu całego roku

W ciągu całego roku na prace związane z karmieniem na 1 norkę stada podstawowego przypadało około 318 minut czasu pracy, tj. 43,45% ogólnych nakładów pracy, na prace porządkowe poświęcano 24,58% czasu, hodowlano-weterynaryjne 23,89%, zootechniczne 7,00%, pomocnicze 1,08%. Łączny czas obsługi jednej norki stada podstawowego w ciągu roku wynosił 12 godzin i 12 minut. Czas ten, jak podaje autorka opracowania, można zmniejszyć dzięki zastosowaniu wózków do zadawania karmy zaopatrzonych w mechanizmy dozujące, automatycznego pojenia oraz dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracowników.

Strzyżewski (1979) podaje, że udział prac przeznaczonych na żywienie norek w całkowitym czasie obsługi wynosi 40-53%, a prace porządkowe stanowią 19-45% czasu obsługi.

Czas wykonywania prac związanych z żywieniem zależy w znacznym stopniu od liczebności stada i wyposażenia fermy. Natomiast na czas trwania prac porządkowych ma wpływ nie tylko wielkość stada, ale także organizacja pracy w fermie. Podwojenie liczebności stada z 400 do 800 sztuk przy takim samym wyposażeniu i zbliżonej organizacji pracy powoduje zmniejszenie pracochłonności z 16,5 do 14,9 godzin na zwierzę rocznie, tj. o 1,6 godziny. Dalsze zwiększanie stada, zastosowanie poideł automatycznych

W celu określenia kosztów produkcji i dozownika mieszanki umożliwiło ograniczenie nakładów pracy na 1 zwierzę do 5,7 godzin rocznie. Wykazano, że 10-11% łącznego czasu pracy stanowi czas stracony bezprodukcyjnie. Należy jednak zaznaczyć, że niewielka liczba ferm objętych badaniami nie pozwala na uogólnienia.

W celu określenia kosztów produkcji na fermie zaleca się założenie książki rachunkowej, w której wydziela się trzy części (Busz, 1987). W pierwszej rejestruje się nakłady i wydatki na produkcję poniesione w roku. Nakłady pasz dzielimy na pasze kupne i własne, a każdą z tych pozycji na pasze pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz mieszanki mineralno-witaminowe. Zakłada się też konto na inne nakłady i wydatki: materiał hodowlany, energię, opał, leki i usługi weterynaryjno-hodowlane, usługi transportowe, remontowe i inne, siłę roboczą najemną i podatki, ubezpieczenia, składki hodowlane, procent od kredytów obrotowych. W rubryce „uwagi” można podać dodatkowe informacje, np. miejsce zakupu.

W tej samej części książki zakłada się jeszcze 4 dodatkowe konta do ewidencji kosztów związanych z: a) remontami bieżącymi i konserwacją budynków, klatek itp., zakupem materiałów, usługami transportowymi, stolarskimi itp., energią, opłatami za siłę roboczą najemną oraz nakładami pracy własnej,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *