Koszty pasz

W największym stopniu produkcję zwierząt futerkowych obciążają koszty pasz struktura kosztów pozyskania 1 skóry lisiej według analiz przeprowadzonych przez Strzyżewskiego (1987) jest przedstawiona w tabe li 53. Z podanego zestawienia wynika, że drugą co do wielkości pozycję w kosztach produkcji stanowią koszty robocizny. Przybył (1985) badając koszty produkcji w wybranych 6 fermach norczych ustalił, że koszt paszy w ogólnych kosztach produkcji wynosił 25,7-43,9%, a siły roboczej wraz ze świadczeniami społecznymi i ubezpieczeniem 34,1-39,2%.

Bombik (1987) dokonała próby oszacowania nakładów pracy w fermie norek metodą fotografii dnia pracy. Polega ona na pomiarze czasu pracy na podstawie fotografii wykonywanych w ciągu dnia, pozwalających na zanotowanie w kolejności wszystkich faz pracy z dużą dokładnością. Metoda ta daje stosunkowo wierny obraz całości wykonywanych czynności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *