admin

Termin i metody rafooju zwierząt

Jakość skór tchórzy, podobnie jak innych zwierząt futerkowych, zależy od wielu czynników, z których duże znaczenie ma termin i sposób pozyskiwania skór. Ubój zwierząt w niewłaściwym terminie lub niewłaściwa technologia skórowania mogą się stać przyczyną powstania wad skór obniżających ich wartość rynkową.

Termin uboju zwierząt jest uzależniony od różnych czynników. Zasadnicze znaczenie ma jakość żywienia oraz kondycja zwierzęcia. Zwierzęta niedożywione zarówno pod względem ilości, jak i jakości karmy, będące w złej kondycji, osiągają później dojrzałość okrywy. Istnieje też wyraźna zależność między terminem dojrzałości do skórowania i warunkami utrzymania zwierząt. Okrywa tchórzy utrzymywanych w systemie pawilonowym lub w miejscach ocienionych szybciej osiąga zimową dojrzałość. Na termin uboju wpływa także płeć zwierzęcia młode samice z reguły dojrzewają szybciej niż samce. Bardzo istotnym czynnikiem jest aktualny stan zdrowia osobnika, a także ewentualne choroby przebyte w okresie wychowu. Zwierzęta, które chorowały, są zwykle opóźnione we wzroście, mają gorszą okrywę włosową i dojrzewają do uboju w późniejszym terminie.

Czytaj dalej

Klasa sprzedanych zwierząt

-4. Klasa sprzedanych zwierząt i skór. Dla tchórzy za podstawę obliczeń przyjmuje się średnią klasę sprzedanych skór oraz liczbę zwierząt hodowlanych sprzedanych lub włączonych do własnego stada podstawowego. Średnią klasę oblicza się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i mnoży przez 100. Otrzymany wynik odejmuje się od 500 i wlicza do indeksu wraz z udokumentowaną liczbą zwierząt sprzedanych lub włączonych do własnego stada. Jako skóry I klasy traktuje się przy tym zwierzęta o punktacji 30-28, II – 27-26, III – 25, a IV – 24 lub mniej. 5. Wyniki pokazów hodowlanych. Za zajęcia 1., 2. i 3. lokaty na pokazach hodowlanych przyznaje się odpowiednio 100, 50 i 25 punktów, za przyznanie tytułu championa – 200 pkt. wliczanych do indeksu.

Czytaj dalej

Wyniki dotyczące aktywności samców importowanych

Podobne wyniki (tab. 16) dotyczące aktywności samców importowanych ze Szkocji podaje Gawarecki (1985) samic pokrytych trzykrotnie było 85%, dwukrotnie – 13% i jednokrotnie – 2%.

Wydaje się, że istnieje jednak możliwość bardziej intensywnego użytkowania samców tchórzy hodowlanych, a dzięki temu zmniejszenia ich liczby w stadzie. Jeden samiec powinien skutecznie pokryć co najmniej

Czytaj dalej

Specjalistyczny sprzęt fermowy

Ferma powinna być wyposażona w klatki przeglądowe i zabiegowe dla tchórzy. Ułatwiają one przenoszenie zwierząt, są też konieczne przy wykonywaniu różnych zabiegów. Potrzebne też są ochronne rękawice z grubej, lecz elastycznej skóry, używane podczas przeglądów i oceny licencyjnej zwierząt.

Każda ferma w zasadzie dokonuje zakupów zwierząt wartościowych pod względem hodowlanym i użytkowym, aby doskonalić własne stado, na każdej fermie więc powinny się znajdować klatki transportowe. Muszą one zapewniać zwierzętom dobre warunki transportu, powinny też być lekkie i funkcjonalne. Stosuje się klatki pojedyncze, podwójne, kilkudziałowe lub piętrowe. Ich dno jest blaszane, nad nim zaś znajduje się blaszana ramka. Przed załadowaniem zwierząt na dno dobrze jest nasypać suchego torfu, który wchłania odchody. Ściany boczne i działowe mogą być zbudowane z twardej płyty pilśniowej. Od góry klatka jest przykryta siatką. Tylna ścianka klatki jest wysuwana i umożliwia wkładanie i wyjmowanie zwierząt z kolejnych przegród. Ze względów humanitarnych niedopuszczalny jest transport zwierząt w torbach, workach itp.

Czytaj dalej

Według najnowszych badań

Według najnowszych badań i wskazań hodowców dwukrotne użytkowanie samicy w roku jest nieekonomiczne, gdyż nawet jeśli uda się uzyskać wysoki wskaźnik odchowu młodych z drugiego miotu (co na ogół jest trudne do osiągnięcia), to intensywne użytkowanie rozpłodowe samic powoduje obniżenie ich plenności w następnym roku.

Rozróżnia się trzy grupy czynników obniżających płodność i plenność (Jarosz, 1983). Czynniki pierwotne dziedziczne i wrodzone: a) niedorozwój narządów rozrodczych,

Czytaj dalej

Hodowla według linii

Hodowla według linii (na linię) ma na celu utrzymanie w kolejnych pokoleniach stosunkowo dużego stopnia spokrewnienia z wybitnym samcem protoplastą, założycielem linii. Powoduje ona wzrost homo- zygotyczności, pozwala zatem na utrwalenie pewnych założeń dziedzicznych i uwarunkowanych przez nie cech. Wzrost współczynników spokrewnienia i inbredu w obrębie linii nie jest tak szybki, jak w kojarzeniu kazirodczym. Postępowanie to jest zalecane w uznanych fermach zwierząt futerkowych.

Czytaj dalej

Mieszanki peinoporcjowe i dodatki paszowe

Suche mieszanki peinoporcjowe. W Polsce nie ma mieszanek tego typu przeznaczonych dla mięsożernych zwierząt futerkowych. W wielu krajach mieszanki takie, produkowane w formie granulatów, są już stosowane w praktyce fermowej. Wyniki licznych, nadal prowadzonych badań, wskazują na możliwości zastąpienia pasz tradycyjnych tymi granulatami.

Dodatki paszowe. Można do nich zaliczyć drożdże pastewne, siemię lniane, mieszanki mineralno-witaminowe. Podnoszą one wartość karmy i przyczyniają się do uzyskiwania dobrych wyników produkcyjnych.

Czytaj dalej

Dla tchórzy,

– a) stosowanie karmy złej jakości o niewłaściwym zestawie składników pokarmowych, b) niestosowanie okresowego odkażania pomieszczeń, c) zaniedbania w zwalczaniu szczurów, myszy i much,

– d) nieizolowanie sztuk nowo nabytych i podejrzanych o chorobę, e) niestosowanie szczepień ochronnych. Nieprzestrzeganie czystości w klatkach i w domkach zwierząt także zwiększa ryzyko wybuchu chorób.

Czytaj dalej

Przyczyny wtórne

-2. Przyczyny wtórne, środowiskowe, takie jak: błędy żywieniowe, nadmierne otłuszczenie, zmiany w narządach rozrodczych wywołane chorobami, czynnikami klimatycznymi itp.

-3. Kombinacja czynników pierwotnych i wtórnych. Najczęściej przyczyną obniżenia plenności jest kombinacja czynników zarówno pierwotnych, jak i wtórnych.